۱۳۹۰ مرداد ۱۰, دوشنبه

Tamjid va Tohin be sabke Irani!

ما اسطوره ایم ...!

وقتي ميخوايم از كسي تعريف كنيم بهش فحش ميديم مثلا:
عجب نقاشيه پفیوز
چه دست فرمونی داره تخمه سگ
چقدر خوب ميخونه بی پدر مادر
چه گیتاری ميزنه ناکس
استاده كامپيوتره بی ناموس
عجب گلی زد حرومزاده

اما وقتي ميخوايم فحش بديم تعريف ميكنيم ...
برو شازده ...
چي ميگی مهندس ...
بابا نابغه ....
آخه آدم حسابی ...
خيلي دكتری ...
خیلی باحالی ...
خیلی با شعوری واقعا ....
ارسال یک نظر