۱۳۹۰ مرداد ۱۲, چهارشنبه

اولین مردمان دنیا

1.. 
اولین مردمان جهان که نخ
 
به سکه می‌بستند و در داخل 
 
تلفن‌های عمومی می‌انداختند،
 
ایرانیان بودند

2. 
اولین مردمانی که
توانستند از کارتهای اعتباری 
 
تلفن‌های عمومی استفاده کنند،
 
بدون آنکه اعتبار آن کم شود،
 
ایرانیان بودند

3. 
اولین مردمانی که
 
نوشابه‌های تقلبی ساختند،
 
ایرانیان بودند

4. 
اولین مردمانی که در
 
 اولین صادرات به کشورهای شمالی
 
ایران به جای حنا، خاک رنگی
 
فروختند، ایرانیان بودند

5. 
اولین مردمانی که کشف
 
 کردند دروغگویی و ریا و کلک‌بازی
 
برای موفقیت ضروری است، ایرانیان
 
بودند

6. 
اولین مردمان دنیا که
 
 
همزمان هم مایل هستند گرمشان شود و
 
هم سردشان ایرانیان بودند، چون
 
همزمان با روشن کردن بخاری،
 
پنجره‌ها را هم باز
 
 
می‌کنند

7. 
اولین مردمانی که در گروه
 
کم‌توسعه‌ترین کشورهای دنیا
 
قرار دارند ولی ادعا و توقع برترین 
 
مردمان دنیا را دارند ، ایرانیان
 
بودند

8..
اولین مردمان دنیا که کمتر از همه کار کردند اما بیشتر از همه عجله داشتند و تندتر از همه رانندگی می کردند، ایرانیان بودند!

 9.
  اولین مردمان دنیا که کمتر از همه کتاب می خواندند و بیشتر از همه اظهار فضل،ایرانیان بودند!

10.
اولین مردمان دنیا که در خانواده های دیکتاتور زندگی می کردند و انتظار  حکومت دموکرات داشتند !ایرانیان بودند

11.  
اولین مردمانی که فقط به
 گذشته بسیار بسیار دور خود افتخار 
 
می‌کنند ولی چیزی در ۵۰۰ سال اخیر
 
برای دنیا نداشته‌اند ، ایرانیان
 
بودند
ارسال یک نظر