۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

!! اطلاعيه

اينکه شما در خانه چه برنامه اى ميبينيد به ما مربوط است اينکه در خيابان چه
 ميپوشيد، به ما مربوط است آنچه مينوشيد و آنچه ميگوييد به ما مربوط است! با چه
 کسى بيرون ميرويد به ما مربوط است چه دينى داريد و چگونه آرايش ميکنيد به ما
 مربوط است! ما میگوییم که چه بخورید و چه نخورید 
 اما امنيت،وضع معيشت، قدرت خريد، کيفيت تحصيل، آينده فرزندانتان، تفريح
 جوانانتان، امنيت راهها،مشکل مسکن،و بقيه موارد به ما مربوط نيست مشکل خودتان
 است!!
 روابط عمومى جمهورى اسلامى!
ارسال یک نظر