۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

نقطه مشترک اين تصاوير چيست؟



به تصاویر زیر بدقت نگاه كنید و سعی كنید نقطه مشترك آنها را بیابید





عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100649458/02.jpg

 



عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100649565/03.jpg

 


عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100649672/05.jpg

 



عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100650107/06.jpg

 



عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100650321/07.jpg





عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100650642/11.jpg

 



عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100650856/12.jpg

 



عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100651284/13.jpg




عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100651498/17.jpg




عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100651612/20.jpg





عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100651719/26.jpg





عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100651933/28.jpg




عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100652147/31.jpg

 



عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100652361/40.jpg




عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100652575/37.jpg





عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت

http://s1.picofile.com/file/7100652896/39.jpg
















تنها نقطه مشترك این تصاویر شخصی به نام روبرتو برناردی است كه خالق آنهاست ! ـ



 

 


تصاویری كه مشاهده كردید نه تنها حاصل عکاسی نبودند بلکه آثار نقاشی فوق العاده و باورنکردنی نقاش فوق رئالیست "روبرتو برناردی" است

 



 

باور نكردنی است، اینطور نیست ؟

 

 


 



ارسال یک نظر