۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

اتوبان شهید زاینده رود

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه  اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه  اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه  اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

مملکتی که بدست آفتابه بدستان تازی اداره شود، سرانجامش می شود ایــــــــــــن!!!
و ابلـــه مردمی هستند، که زمام امور کشور و میهنشان را بدست این قماش می سپارند!!
 وهمچنان در انتظارفرج هستیم!!!!!
 وای بر ما که قابلیتهای خویش را فراموش نموده و منتظر کمک از قدرتهای فرا انسانی هستیم!!!
ارسال یک نظر