۱۳۹۰ تیر ۲, پنجشنبه

تصاویری ازعقرب در حال زایمانآیا عقرب در حال زایمان دیده‌اید؟
به تصاویر دقت کنید:پشت عقرب شکافته می‌شود تا بچه‌ها از آن خارج شوند
روز دوم هم بچه ها در حال خارج شدن هستند
روز سوم هم خروج بچه ها ادامه داردروز چهارم بچه ها خارج می‌شوند و پراکنده می‌گردندروز پنجم؛ آخرین روز خروج بچه‌هاست و مادر همچنان پابرجاست
بخشی از قدرت خدا در اینجا نمایان می‌شود،

بعد از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز اول بر می‌گردد و درست می‌شود

ا


ارسال یک نظر