۱۳۹۰ خرداد ۶, جمعه

نیمکت های پولی

http://www.redlink1.com/mydocs/group/80/02.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/80/03.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/80/04.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/80/05.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/80/06.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/80/07.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/80/08.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/80/09.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/80/10.jpg

برین دعا کنید که دولت این تصاویرو نبینه وگرنه از فردا تو پارکها هم نمیشه مفتی بشینیم

تصور کن اگه حواست نباشه و داری جدول حل میکنی و مدت پولت تموم بشه ، چی میشه...ـ؟

ارسال یک نظر