۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه

آموزش زبان ترکی در 3 ثانیه

آموزش زبان ترکی در 3 ثانیه


1- هرگاه حرف ب ساکن قبل از ر بیاید جای آنها عوض می شود:
    کبریت **** کربیت                           تبریز   ***   تربیز


2- حرف گ در اول کلمه ق و در سایر موقعیتها ج ادا میشود:
   گازوئیل   ***  قازوئیل       تگرگ   ***  تجرج


3- گاه حرف ه در آخر کلمه به ی و در برخی انواع گویش به صدای او تبدیل میشود:
 گوجه فرنگی  ***  قوجی فرنجی (یا همان گیرمیز بادمجان)  
   ماهی تابه ***     مایتابو
 
4- صدای ق به صدای گ و حرف گ در اول کلمه با صدای ق ادا می شود. در برخی موارد ق حذف میشود:
 قند   ***    گند            
گلابی ***       قلابی
آقای رئیس   ***  آی رئیس

 
5- گاه حرف ی بعد از حرف با صدای کسره با صدای و تلفظ میشود:
مدیر    ***    مدور


6- بعد از حروفی که در کلمه با صدای کسره ادا میشوند یک ی اضافه میشود:
 مثال   ***   میثال
ابتدا ***    ایبتیدا
چراغ ***    چیراگ


7- حرف ک هیچگاه با صدای ک ادا نشده و بسته به موقعیت حرف در کلمه، موقعیت کلمه در جمله و نوع وضع عصبی گوینده، محل تولد گوینده، وضع آب و هوا و ...  با صداهای(ش خ چ ق) ادا شده و گاهاصلا ادا نمی شود:
 
من به تک تک سوالات شما پاسخ خواهم ***   من بی تشتچ سوالات شما پاسخ خواهم داد.
 مرتیکه کثافت درست رانندگی کن        ***       مرتیچه چثافت درست رانندجی قن 
سلام آقای دکتر  ***              سلام آی دتر
زبان بیسیک          زبان    ***بیسیخ
چکار می کنی؟        ***      چخار موقونو ؟
8- معمولا افعال در حالت اول شخص به صورت دوم شخص بیان میشوند.
من با شما نبودم      ***         من به شما نبودی !
9- ضمیر ملکی متصل دوم شخص به صورت سوم شخص بیان میشود:
حالت خوبه ؟       ***      حالش خوبی
ارسال یک نظر