۱۳۸۹ اسفند ۱۸, چهارشنبه

جرأت يعني چي؟

جرأت يعني چي؟
مبارزه با يك گاو نر؟
راندن يك اتومبيل فرمول1؟
تمرين براي سقوط آزاد؟
با قايق از آبشار پريدن؟
قمار بازي با شرط حقوق آخر ماه؟
توهين به رئيست؟
رفتن زير چرخ كاميون؟

ولي اشتباه كرديد ..اينا نيست

جرأت يعني اين
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Do You Know The Meaning of Courage?
ارسال یک نظر