۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند

How to succeed

چگونه موفق شویم؟

 

PLAN while others are playing

(برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کردنند)

 

STUDY while others are sleeping

(مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند)

 

DECIDE while others are delaying

(تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند)

 

PREPARE while others are daydreaming

(خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند)

 

BEGIN while others are procrastinating

(شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند) 

 

WORK while others are wishing

(کار کن وقتی که دیگران در حال دعا کردنند)

 

SAVE while others are wasting

(صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند)

 

LISTEN while others are talking

(گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند)

 

SMILE while others are frowning

(لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند)

 

PERSIST while others are quitting

(پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند)
ارسال یک نظر