۱۳۸۹ اسفند ۱۸, چهارشنبه

Father and Wallet::طنز:::پدر و کیف پول


پدر و کیف پول
اولین گروه آموزش زبان از طریق ارسال ایمیل **

Father glanced at his wallet and then looked hard at his wife and son

That boy has taken some money, He said

How can you be so sure? I might have done it, replied his wife

Father shook his head and said: No you didn't, there is some money left


پدر به کیف پولش نگاه کرد و سپس به زن و پسرش خیره شد و گفت:
این پسر از کیف من مقداری پول برداشته
زنش جواب داد: چطور میتونی اینقدر مطمئن باشی؟ شاید من کرده باشم
پدر سرش رو تکون داد و گفت:
نه تو نکردی چون مقداری پول در کیف باقی مونده!

اولین گروه آموزش زبان از طریق ارسال ایمیل

واژه یا جمله ترجمه
To glance نگاه کرده،نگاه مختصر
Wallet کیف پول
To look hard خیره شدن
So sure اینقدر مطمئن
I maight have done it شاید من کرده باشم

ارسال یک نظر