۱۳۸۹ اسفند ۳, سه‌شنبه

?!? چرا تمدن کهن مصر عرب شد ولی ایرانیان نشدند


فردوسی می گوید: مردمی که در راستای خوارشماری، عجم یعنی کندزبان نامیده می شدند، من با این رزمنامه ی ملی که به پارسی سره سرودم، شناسنامه ی ملی اش را نوشتم و به دست تاریخ سپردم...؛ و درست می گوید؛ بدون فردوسی امروز کجا بودیم و با چه زبانی سخن می گفتیم ؟


روزی از حسنین هیکل پرسیدند شما مصریان با آن پیشینه ی درخشان فرهنگی چه شد که عرب زبان شدید؛ گفت ما عرب زبان شدیم برای اینکه فردوسی نداشتیم


محمد حسنین هیکل روزنامه نگار و نویسنده مشهور مصری


ما هم اگر فردوسی را نمی داشتیم امروز همانند مردمان مصر و سوریه و اردن و فلسطین و عراق و حبشه و بسیاری از مردمان دیگر عرب زبان می شدیم؛ اینها هیچ کدامین شان عرب نبودند؛
زور شمشیر و نداشتن فردوسی ها آنان را عرب زبان کرد؛ اما ما عرب زبان نشدیم نه برای اینکه شمشیری در کار نبود؛ و نه برای اینکه به گناه فارسی گویی زبان را از دهان بیرون نمی-کشیدند که می کشیدند؛ تنها برای اینکه ما فردوسی را داشتیم و دیگران نداشتند

جهان كرده ام از سخن چون بهشت
 ازين بيش تخم سخن كس نكشت
 بناهاي آباد گردد خراب
 زباران و از تابش آفتاب
 بسي افكندم از نظم كاخي بلند
 كه از باد و باران نيابد گزند
 نميرم، ازين پس، كه من زنده ام
 كه تخم سخن را پراگنده ام
ارسال یک نظر