۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

مسئول تست شراب

مسئول تست کردن شراب های يک شرابسازی می ميرد، مدير کارخانه شرابسازی دنبال يک مسئول تست ديگر می گردد تا استخدام کند
يک فرد مست با لباس ژنده و پاره برای گرفتن شغل درخواست می دهد
مدير کارخانه فکر می کند چطور اورا رد کند.
اورا تست می کنند.
به او يک گيلاش شراب می دهند و می خواهند که آنرا تست کند آزمايش می کند و می گويد
شراب قرمز، مسکات، سه ساله، و در بخش شمالی تپه رشد کرده و در ظرف فلزی عمل آمده است

مدير شرابسازی می گويد درست است

گيلاس ديگری به او می دهند
اين يکی شراب قرمز کابرنه هشت ساله و در بخش جنوبی تپه  رشد کرده و در چليک چوبی عمل آمده است
درست است.

مدير موسسه که متعجب شده است با چشمکی به منشی پيشنهادی میکند. او يک گيلاس ادرار می آورد. فرد الکلی آنرا آزمايش می کند. و می گويد

بلوند، 26 ساله، سه ماهه  حامله است و اگر کار را به من ندهيد نام پدربچه را هم خواهم گفت.

ارسال یک نظر