۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

!آخی! چقدر فداکار
امام صادق می فرماید:

 

"هیچ عملِ نیکی نزد خداوند، بهتر وثوابش زیادتر از دادنِ پول به امام نیست. یک درهم که به امام برسد، بهتر از دو میلیون درهمی است که در راه خیرِ دیگر صرف شود. من در حالیکه ثروتم ازتمام اهالی مدینه بیشتر است، باز هم از شما پول میگیرم؛ زیرا هدفم اینست که شما پاکیزه شوید."

 

(محمدبن یعقوب کلینی.اصول کافی.جلد دوم صفحه ۴۸۹-۴۸۸)
ارسال یک نظر