۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

TAVILEYE HOMAIOONY!!!


 

 

به یزدان که گر ما خرد داشتیم

کجا این سر انجا م بد داشـتـیـم
ارسال یک نظر