۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

دکتر علی شریعتی

دموکراسی می گوید : رفیق حرفت را خودت بزن ،نانت را من می خورم!


مارکسیسم می گوید: نانت را خودت بخور ، حرفت را من می زنم!


فاشیسم می گوید : نانت را من میخورم ، حرفت را هم من می زنم ، تو فقط برای من کف بزن!


اسلام حقیقی می گوید: نانت را خودت بخور ، حرفت را هم خودت بزن ، من برای اینم که به حق برسی!


اسلام دروغین می گوید: تو نانت را بیاور بده به ما،ما قسمتی از آن را جلویت می اندازیم و تو حرف بزن
... اما حرفی را که ما می گوییم!(دکتر علی شریعتی)
ارسال یک نظر