۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

Be Salamati.....

به سلامتیِ درخت!

نه به خاطرِ ميوه‌ش،

به خاطرِ سايه‌ش.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers....gif
به سلامتیِ ديوار!

نه به خاطرِ بلنديش،

واسه اين‌که هيچ‌وقت پشتِ آدم رو خالی نمي‌کنه.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ دريا!

نه به خاطرِ بزرگيش،

واسه يک‌رنگيش.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ سايه!

که هيچ‌وقت آدم رو تنها نمي‌ذاره.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ پرچم ايران!

که
 سه‌رنگه.

تخم‌مرغ!

که دورنگه.

رفيق!

که يه‌رنگه.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ همه اونايی
 که

دوسشون داريم و نمي‌دونن،

دوسمون دارن و نمي‌دونيم.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ نهنگ!

که گنده‌لات درياست.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ ز نجير!

نه به خاطر اين‌که درازه،

به خاطر اين‌که به هم پيوستس.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ خيار!

نه به خاطر «خ»ش،

فقط به خاطر «يار»ش.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ شلغم!

نه به خاطر «شل»ش،

به خاطر
 «غم»ش.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ کرم خاکی!

نه به خاطر کرم‌بودنش،

به خاطر خاکی‌بودنش

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ پل عابر پياده!

که هم مردا از روش رد مي‌شن هم نامردا!

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتيِ  برف!

که هم روش سفيده هم توش.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتيِ رودخونه!

که اون‌جا سنگای بزرگ هوای سنگای کوچيکو دارن.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
می‌خوريم به سلامتيِ گاو!

که نمي‌گه من،

مي‌گه ما.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتيِ دريا!

که ماهی گنديده‌هاشو دور نمی‌ريزه.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers....gif
می‌خوريم به سلامتیِ اون
 که

هميشه راستشو مي‌گه.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ سنگ بزرگ دريا!

که سنگای ديگه رو می‌گيره دورش.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ بيل!

که هرچه ‌قدر بره تو خاک،

بازم برّاق‌تر می‌شه.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ دريا!

که قربونياشو پس مي‌آره.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ تابلوی ورود ممنوع!

که يه‌تنه يه اتوبان رو حريفه.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ عقرب!

که به خاری تن
 نمی‌ده

(عرض شود که عقرب وقتی تو آتیش می‌ره و دورش همش آتيشه با نيشش خودش مي‌کُشه که کسی ناله‌هاشو نشنوه)

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ سرنوشت!

که نمي‌شه اونو از سر نوشت.

 
http://www.drinkingbeer.net/images/beercheers.gif
به سلامتیِ سيم خاردار!
که پشت و رو نداره
ارسال یک نظر