۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

Ezdevaje movaghatما نفهمیدیم مگر میشود بصورت "موقت" هم ازدواج کرد!؟ مگر اساس ازدواج بر عشق نیست!؟ مگر عشق موقت و قراردادی هم داریم!؟ بعضی از ازدواجها ممکن است به طلاق بیانجامد..ولی موقت نیست. مگر هدف از ازدواج باید ارضاء موقت خواسته های یک حاج آقای پولدار باشد!؟ و سوءاستفاده از فقر زنی که برای سیرکردن شکم بچه اش باید یکساعت یا یکروز یا یک هفته برود زیر یک حاج آقای شکم گنده ریشوی کثیف بدبو بخوابد!؟ تا پولی بگیرد و مگر تن فروشی را هم میشود با خواندن اورادی و دادن پولی، تبدیل به کاری پسندیده کرد!؟ پس عشق کجاست!؟ حاج آقا لذت برد و پول رو هم داد!؟ پس احساسات آن زن درمانده چه میشود!؟ فقط حاج آقا لذت برد و تمام!؟ این هم شد سکس!؟ این تجاوز است..سوءاستفاده است حقه بازیست. مگر حاج آقا میتواند طبق شرع به زنش خیانت کند!؟ چگونه میشود خیانت را شرعی کرد..آنهم فقط خیانت شوهر به زن!؟ اگر خیانت را میشود با خواندن ورد و دادن پول، شرعی کرد..چرا زن نمیتواند همینگونه به شوهرش خیانت کند و بگوید خوب کردم..حلال کردم!؟ این دیگر چه دینیست!؟؟
ارسال یک نظر