۱۳۹۰ بهمن ۱۳, پنجشنبه

این گونه نگاه کنیم1.    مرد را به عقلش نه به ثروتش
2.    زن را به وفايش نه به جمالش
3.    دوست را به محبتش نه به کلامش
4.  عاشق را به صبرش نه به ادعايش
5.  مال را به برکتش نه به مقدارش
6.  خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
7.  اتومبيل را به کاراييش نه به مدلش
8.  غذا را به کيفيتش نه به کميتش
9.   درس را به استادش نه به سختيش
10.  دانشمند را به علمش نه به مدرکش
11.  مدير را به عمل کردش نه به جايگاهش
12.  نويسنده را به باورهايش نه به تعداد کتابهايش
13.  شخص را به انسانيتش نه به ظاهرش
14.  دل را به پاکيش نه به صاحبش
15.  جسم را به سلامتش نه به لاغريش
16.  سخنان را به عمق معنايش نه به گوينده اش
ارسال یک نظر