۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

jok

معنی" thanks a lot "چیست؟

الف ) یک لات تشکر میکند

ب) تشکر کردن ازیک لات

ج) یک لات در حال تشکر کردن

د) یک لات از خود متشکر
ارسال یک نظر