۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

انواع اردواجهای پیشنهادی برای آقایون

انواع ازدواج های پیشنهادی::177:


* ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است. http://blogfa.com/images/smileys/13.gif


* 
ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.http://blogfa.com/images/smileys/35.gif


* 
ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.http://blogfa.com/images/smileys/32.gif


* 
ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.http://blogfa.com/images/smileys/38.gif


* 
ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.http://blogfa.com/images/smileys/39.gif


* 
ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.http://blogfa.com/images/smileys/19.gif


* 
ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.http://blogfa.com/images/smileys/38.gif


* 
ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.http://blogfa.com/images/smileys/14.gif


* 
ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.http://blogfa.com/images/smileys/25.gif


* 
ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد. http://blogfa.com/images/smileys/20.gif


* 
ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش در برودhttp://blogfa.com/images/smileys/32.gif

ارسال یک نظر