۱۳۹۱ شهریور ۳۱, جمعه

دو واژه «مجدد» و ازدواج موقت»


راستش ما دیدیم مجلس خیلی وقت است دارد با دو واژه «ازدواج مجدد» و «ازدواج موقت» بازی می کند و توی سر خودش می زند تا بگوید من به فکر حمایت از خانواده هستم. کسی هم نمی گوید این چه جور حمایتی است که فقط دو جور ازدواج خشک و خالی را در برمی گیرد، تازه همان دو تا را هم مدت هاست زورش نمی رسد تصویب کند
انواع ازدواج های پیشنهادی:
 
ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.
*
 ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.
*
 ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.
*
 ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.
*
 ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.
*
 ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.
ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.
ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.
ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.
*
 ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد. 
ازدواج مکرر:
 مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از .................. در برود

ارسال یک نظر