۱۳۹۱ شهریور ۳۱, جمعه

عبور با پای پیاده از وسط دریا

عبور با پای پیاده از وسط دریا‎
دو بار در سال بین فوریه و ژانویه در نزدیکی جزیره جیندو (Jindo) که یکی از بزرگترین جزایر کره جنوبیدر بین 250 جزیره آن است، آب به حدی فروکش میکند که جاده ای به طول حدودا 3 کیلومتر از زیر آبظاهر میشود. عرض این جاده طبیعی از 3 تا 10 متر متفاوت است و ساکنان جزیره میتوانند با پای پیاده از وسط دریا عبور کنند.http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/86/03.jpghttp://www.redlink1.com/mydocs/new-group/86/04.jpghttp://www.redlink1.com/mydocs/new-group/86/05.jpghttp://www.redlink1.com/mydocs/new-group/86/06.jpghttp://www.redlink1.com/mydocs/new-group/86/07.jpghttp://www.redlink1.com/mydocs/new-group/86/08.jpghttp://www.redlink1.com/mydocs/new-group/86/09.jpghttp://www.redlink1.com/mydocs/new-group/86/10.jpgاهالی جزیره جیندو با اشاره به دو نیمه شدن دریا برای عبور پیروان حضرت موسی (ع) از تعقیب لشکریان فرعون،این اتفاق را "معجزه موسی" نام نهاده اند. بطوریکه داستان ها در کتابهای مذهبی با کمی‌ اختلاف همگی حکایتاز آن دارد که در سه هزار سال پیش، حضرت موسی (ع) و پیروانش تحت تعقیب نیروهای فرعون به سمت دریاحرکت می‌کنند. دریای سرخ در مقابل نیروهای پیشرو به دو نیمه تبدیل می‌شود و پس از آنکه این نیروها از دریا عبورمی‌کنند. دریا به حال اول برمی‌گردد و لشگریان فرعون غرق می‌شوند. گفتنی است در تحقیقات عصر جدید نشان می‌دهدکه توصیف دو نیمه شدن دریا اساسی در قوانین فیزیکی دارد.
ارسال یک نظر