۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

طولاني


خدا یا عمر طولاني نصیب ما بگردان
     
 
Figure 1
دكتر كارن ويتربي تحصيل كرده آلمان در مجله پزشكي نيوانگلند نوشته:
روزي ده دقيقه سكس با جنس مخالف معادل نيم ساعت ورزش سنگين به سلامتي 
مردان كمك ميكند، فعاليت سكسي گردش خون و حركات قلب را تقويت ميكند
تحقيقات ما نشان ميدهدچند دقيقه فعاليت جنسي در روز ريسك سكته قلبي راتا
50 %كاهش ميدهد ترديدي وجود ندارد كه نگاه كردن به پستانهاي زن  باعث
سلامت و طول عمر مرد ميشود ده دقيقه در روز نگاه كردن به سينه هاي زن معادل 
يك ساعت فعاليت ورزشي به سلامت مرد كمك ميكند 
تحقيقات 5 ساله بر روي 200مردكه روزانه مدت بيشتري به پستانهاي زيبا نگاه 
كرده اند نشان ميدهد كه اين افراد داراي فشار خون پايين تربوده، كمتر به بيماري
قلبي دچار شده و ضربان قلب منظم تري داشته اند
ما معتقديم چنانچه مردان از روش فوق پيروي كنند بطور متوسط4تا5سال به طول 
عمر آنان افزوده خواهد شد
اين ايميل را براي آنان كه دوستشان داريد ارسال كنيدارسال یک نظر