۱۳۹۱ تیر ۶, سه‌شنبه

مگس نر
پسر بچه 8 ساله در حالی که مگس کش تو دستش بود و خیره شده بود به مگسهایی که رو شیشه پنجره در حال جفتگیری بودند از 
 
مادرش پرسید ؟
مامان مگس نر داریم ؟
مادرش که تو آشپزخونه مشغول آشپزی بود جواب داد :
آره پسرم مگس نر هم داریم....
پسر بچه بعد از چند لحظه دوباره پرسید :
مامان مگس ماده هم داریم ؟
مادر در حالی که پیش خودش سوال بعدی پسرش رو تصور میکرد جواب داد:
نه پسرم فقط مگس نر داریم.....
پسر بچه با عصابیت مگس کش رو کوبید رو مگسهای روی شیشه و گفت :
کونیا !!!!!


ارسال یک نظر