۱۳۹۱ فروردین ۱۹, شنبه

نماز میخونی؟

به یارو میگن : نماز میخونی ؟ میگه :عادت ندارم. روزه میگیری؟ میگه : طاقت ندارم.
میگن زن صیغه میکنی ؟ میگه :آره بابا اونقدرها هم کافر نیستم ...
ارسال یک نظر