۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه

سکه ی آمریکا یی خلیج پارس

File:Persian Gulf Veterans National Medal of US.jpg
 
 
مدال ارتش امريکا در سال 1992 با نام خليج فارس
 
براي تمام دنيا بفرستيد، تا دنيا بفهمد"خليج فارس هميشه "خليج فارس" بوده و خواهد بود
مدال ارتش امريکا در سال 1992 با نام "خليج فارس"
مـدال ملـي رزمنـدگـان خليـج فـارس
ويـژه مـردان و زنـان نيـروهـاي مسـلح ايـالات متـحـده
کـه در جنـگ خليـج فـارس بـه کشـورشـان خـدمـت نـمـودنـد
ارسال یک نظر