۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه

قزوینی و مسابقه 20 سوالی


مجری:خب شروع میکنیم
قزوینی: کونه؟
مجری:نه آقا این چه حرفیه میزنید، زشته.
قزوینی:گرده؟
مجری:بله
قزوینی:خب کونه
مجری:نه آقا، لطف کنید اینطور حرف نزنید.
قزوینی:وسطش خط داره؟
مجری:بله
قزوینی:خب کونه دیگه
مجری:نه آقا، زشته این حرفا
قزوینی:قاچ داره؟
مجری:بله
قزوینی:خب کونه دیگه
مجری:نه آقا، مراعات کنید برنامه زندس
قزوینی:سوراخ داره؟
مجری:نه
قزوینی:عجب! چه کونیه که سوراخ نداره؟!


جواب:قرص )
ارسال یک نظر