۱۳۹۰ آذر ۱۳, یکشنبه

معادله

انسان = خواب + خوراک + کار+ تفريح
 

الاغ = خواب + خوراک


پس

انسان = الاغ + کار + تفريحوبنابرين

تفريح – انسان = الاغ + کار

 

بعبارت ديگر

انساني که تفريح ندارد = الاغي که فقط کار مي کند

  
***** 
 

معادله ۲

 

مرد = خواب + خوراک + درآمد

الاغ = خواب + خوراک

 
پس

مرد = الاغ + درآمدو بنابرين

درآمد – مرد = الاغ


بعبارت ديگر

مردي که درآمد ندارد = الاغ

 

***** 
  
 معادله ۳ 
 

زن = خواب + خوراک + خرج پول

الاغ = خواب + خوراک


پس

زن = الاغ + خرج پول


 وبنابرين

خرج پول – زن= الاغ


بعبارت ديگر

زني که پول خرج نمي کند = الاغ

 

  
***** 
  
 

نتيجه گيري:

 

از معادلات ۲و۳ داريم:

مردي که درآمد ندارد = زني که پول خرج نميکند


پس:

 فرض منطقي ۱: مردها درآمد دارند تا نگذارند زنها  تبديل به الاغ شوند..

 و

 فرض منطقي ۲: زنها پول خرج مي کنند تا نگذارند مردها تبديل به الاغ شوند.


بنابرين داريم ...

مرد + زن = الاغ + درآمد + الاغ + خرج پول

 

 

و ازفرضهاي۱و۲ نتيجه منطقي ميگيريم که:

مرد + زن = ۲ الاغي که با هم بخوشي زندگي ميکنند!
ارسال یک نظر