۱۳۸۹ اسفند ۱۶, دوشنبه

اصفهانی ها

اصفهانی ها
 جواب هيچ سوالي را نمي‌دهند و در جواب سوال شما آنها هم سوال مي‌پرسند!
 مثال1 (وقتي مي‌خواهيد سوار تاکسي شويد:) :
شما: آقا کجا مي‌ريد؟
راننده: شوما کوجا مي‌خَين برين؟
شما: دروازه تهران
راننده: در بستي؟
(در اينجا اگر بگيد نه راننده ديگه جوابتون رو نمي‌دهد اما اگر بگيد بله) :
راننده: بيُين بالا
شما: چقدر مي‌شه
راننده: چندي مي‌خَي بدي؟
شما: ... تومن
مستقلا از مبلغ شما جواب راننده اينه: کَمِس دادا !
 مثال2 (وقتي از دوستتون آدرس مي‌پرسيد) :
شما: خياط خوب سراغ داري؟
دوستتون: چي‌چي مي‌خَي بيدوزي؟
شما: کت و شلوار
دوستتون: پارچه داري؟
شما: بله
دوستتون: پارچِت خُبِس؟
شما: بله
دوستتون: چه رنگيِس؟
شما: چه فرقي مي‌کنه؟
دوستتون: فرق مي‌کونِد دادا! فرق مي‌کونِد
شما: خب، سورمه‌اي
دوستتون: مبارکِس، خَبِريِه؟
شما: نه بابا، بالاخره خياط سراغ داري يا نه؟
دوستتون: اگه خبري نيس کتا شلواري سورمِي مي‌خَي چيکار؟
(و آخرش هم جوابتون را نمي‌دهد! )
ارسال یک نظر