۱۳۸۹ اسفند ۲۸, شنبه

شاهکارهای معماری جهان

شاهکارهای معماری جهان

 
 

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


Futuroscope (Poitiers, France)به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 

Frederick R. Weisman Art Museum (Minnesota) 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


Aqua Building (Chicago, Illinois)

 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
 


 
Oakley Corporate Headquarters (California)

 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 


 
Crazy Hotel (Bratislava, Slovakia)

 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


 
Cubic Houses (Rotterdam, Netherlands)

 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
Mushroom House (Cincinnati, Ohio, USA)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
 


Dar Al Hajar (Yemen)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
  
Turning Torso (Malmö, Sweden)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


  
UCSD Geisel Library (San Diego, California, USA)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 

 
Atomium (Brussels, Belgium)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 


 
Great arche of defense (Paris, France)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

  
Ferdinand Cheval Palace (France)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


 


Cathedral of Brasilia (Brazil)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 


 
Errante Guest House (Chile)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
The Museum of Play (Rochester , USA)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

  
Jumeirah Emirates Towers (Dubai, UAE)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

  
Burj al Arab (Dubai, UAE)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


 


 
Raffles Dubai in Wafi city (Dubai, UAE)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 


 
National centre for the performing arts
(Beijing, China)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
Digital Beijing (Beijing, China)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

  
Water Cube (Beijing, China)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


 


 
Atlantis (Dubai, UAE)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 


 
Nordpark Cable Railway (Innsbruck, Austria)


 

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


The Valencia Opera House (Valencia, Spain)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
 Esplanade Theatres, Singapore 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

  
La Pedrera (Barcelona, Spain)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


 


 
National Congress Building (Brazil)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 


 
Device to Root Out Evil (Vancouver, Canada) 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 


 
(Niteroi, Brazil)

 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 


 
ING Headquarters (Amsterdam, Netherlands)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups 
Experience Music Project (Seattle, Washington, USA)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 


 
Dancing Building (Prague, Czech Republic)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 


 
Druzhba Holiday Center (Yalta, Ukraine)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsThe Ufo House (Sanjhih, Taiwan)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 


 
Stone House (Guimarães, Portugal)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups 
Kansas City Public Library (Missouri, USA)


 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsارسال یک نظر