۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

نام شوهر در زمانهاي مختلف

نام شوهر در زمانهاي مختلف

زمان آشنايي :  مرد روياهام

زمان نامزدي :  عشقم

زمان ازدواج :  هم نفسم

.

.

.

بعد از يك ماه :  جان دلم

بعد از دو ماه :  سايه سرم

بعد از سه ماه :  شوهرم

.

.

.

بعد از يك سال :  آقا بالاسر

بعد از دو سال :    بخور و بخواب

بعد از سه سال :    نره غول

بعد از چهار سال :  لندهور

.

.

.

.

.

پنج سال بعد :  مرتيكه نفهم بي شعور مفت خور نمك نشناس
ارسال یک نظر