۱۳۹۰ شهریور ۱۶, چهارشنبه

سرزمین گاوهاخیلی نکته نهفته داره این داستان کارتونی... با دقت بخونید 
 
 
cid:1.906041851@web59705.mail.ac4.yahoo.com
cid:2.906041852@web59705.mail.ac4.yahoo.com
cid:3.906041852@web59705.mail.ac4.yahoo.com
cid:4.906041852@web59705.mail.ac4.yahoo.com
cid:5.906041852@web59705.mail.ac4.yahoo.com
cid:6.906041852@web59705.mail.ac4.yahoo.com
 
 
 
 
 
 

ارسال یک نظر