۱۳۹۰ آبان ۴, چهارشنبه

انواع خرخر شاکی

خر رمانتيک

خر کيف

خر کنجکاو


خر سرحال

خر نجيب

خر بدبخت

خر نی نی

خر آدم نما

خر شکست خورده در عشق (ناکام)

خر فاسد

خر مست و دست و پا در هوا (مست)

خر در جامعه مدنی

خر عراقی

خر اسرائیلی

خر کردی

خر مکزیکی

خر مدرن

خر شیرازی

خر شرک


ارسال یک نظر