۱۳۹۰ مهر ۲۱, پنجشنبه

ساحل شیشه ای

ساحل شیشه ای کالیفرنیا
ساحل شیشه ای کالیفرنیا
ساحل شیشه ای کالیفرنیا
ساحل شیشه ای کالیفرنیا
ساحل شیشه ای کالیفرنیا
ساحل شیشه ای کالیفرنیا
ساحل شیشه ای کالیفرنیا
ساحل شیشه ای کالیفرنیا
ساحل شیشه ای در فورتبراگ(Fort Bragg, California) کالیفرنیا آمریکا یکی از زیباترین سواحل دنیاست که مادر طبیعت زاینده زیبایی آن نیست بلکه اشتباهات بشری سازنده آن است. این ساحل به علت وجود قطعات مختلف شیشه‌های رنگی در ساحلش مشهور است. ماجرا از آنجا شروع می‌شود که در سال ۱۹۴۹ مردم این ناحیه به علت نبود سیستم جمع آوری زباله در این منطقه زباله‌های خود را مستقیما به اقیانوس می‌ریختند پس از ۱۱ سال این محل به یکی از کثیف ترین نقاط دریایی جهان بدل شد و باعث شد در سال ۱۹۶۰ گروهی از دوستداران طبیعا به جمع آوری زباله‌ها در این منطقه بکنند. اینگروه همه زباله ا به جز شیشه‌ها را در طول ۷ سال پاکسازی این محیط تا سال ۱۹۶۷ جمع آوری نمود. پس از این مدت اکنون پس از ۴۰ سال در اثر امواج و فرسایش با سائیده شدن این شیشه‌ها و به دلیلی نامعلوم این خرده شیشه های زیبا در این ساحل جمع شده اند. شاید این اتفاق تلنگر و یادگاری باشد برای آنانکه طبیعا را کثیف میکنند
ارسال یک نظر