۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

وقتی یک رابطه تمام می شود، 
باید تمام شدنش را پذیرفت
نه اینکه آنقدر ادامه اش داد
که با تحقیر یا خیانت تمام شود...!


--
Manico.ir

Google Plus ID : manidigit
Facebook ID : nimaormani
Yahoo ID : nimaormani
Skype : nimaormani
oovoo : nimaormani


http://irwhost.com/http://manico.ir/

ارسال یک نظر