۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

مفهوم «عشق پاک» از آنجا که رابطه جنسی را «ناپاک» فرض می کند، مفهومی نادرست است که می تواند تبعات روانی منفی داشته باشد.​--
مانی
Iran Web Host
Manico.ir

Google Plus ID : manidigit
Facebook ID : nimaormani
Yahoo ID : nimaormani
Skype : nimaormani
oovoo : nimaormani


http://irwhost.com/http://manico.ir/

ارسال یک نظر