۱۳۹۲ خرداد ۲۲, چهارشنبه

شیراز!

شنبه گشادون چیست؟
اولین روزهفته درتقویم کاری شیراز.
کارکردن دراین روزمکروه موکدبوده وخواب واجب کفایی است!
ازاعمال آن خمیازه توام بااشک وفحش خواهرمادربه زمین وزمان میباشد!
 
بیوپشتم بمال چیست؟
حیله ی بوای شیرازی برای به دام انداختن ننه ی بچا توحمام!
 
مشاغل سخت درایران:
گدایی دراصفهان
تدریس درلرستان
ثبت احوال دررشت
شالیکوبی درقزوین
همه ی مشاغل درشیراز!
 
زن شیرازی کپسول گاز پیک نیکیش رومیبره پرکنه میگه:
آقوحضرت عباسی همچی بکن توش که یک ماه بوسوزه!
 
میگن:تنبلی مادرهمه ی بدبختی هاست.
ولی به هرحال مادره واحترامش واجب!(یک فیلسوف شیرازی)
 
خبرخوش ازاون دنیابرای شیرازی ها:
پل صراط روبرداشتن وجاش تله کابین گذاشتن!
 
سوال شیرازی ازخودش:
امروزنمازبخونم؟
الف:نه
ب:الف
ج:ب
د:ج
ارسال یک نظر