۱۳۹۲ خرداد ۳۱, جمعه

زن

سه چيز- يك زن را مانند ملكه ميسازد

١-وقتي كه پول در دستهاش باشه
٢-وقتي كه لباس سفيد عروسي ميپوشه براي داماد
٣-وقتي كه اولين بچش به دنيا مياد و براي اولين بار مادر ميشه.
... سه چيز-زن را به گريه مياندازد:

١-حرفي كه جريحه دارش كند
٢-از دست دادن كسي كه دوستش داره
٣-مرور كردن خاطره هايي كه خوشحال كننده بوده براش و حالا از دستش داده

سه چيز-كه زن به آن احتياج دارد:

١-آغوشي كه از قلب و با محبت باشه
٢-حرفي زيبا كه انگيزه هاش را بالا ببره
٣-وقتي داشته باشه براي استراحت و تجديد قوا

سه چيز -زن را ميكشد:

١-زني بر او ارجحيت داشته باشد
٢-داغون شدن آيند ه اش
٣-رفتن پدر و مادر و پسرش

سه چيز-زن به آن افتخار ميكند:

١-زيباييش
٢-اصل و نسبش
٣-كارنامه و مقام اجتماعيش

سه -حالتِ زن كه اخطار به ديگران به حساب ميآيد و ديگران را میترساند و تعجب ميكنند:

١-سكوتش
٢-جرأت آنيَش
٣-سرد شدنش در يك آن
یک چيز-راز زن را فاش ميكند:
نوع نگاه كردنش

سه چيز-زن را وادار ميكند كه از زندگي شخصي برود بدون برگشت:

١-خيانت
٢-نا اميد و ضربه به او زدن
٣-عدم وجود امنيت

وسخن اخر اینکه:
زن (قوت تحملي)را دارد كه مرد را شگفت زده ميكند!
سختيها را تحمل ميكند...
و غم و اندوهي را تحمل ميكند كه با خود خوشبختي و عشق به همراه دارد...
ميخندد وقتي كه ميخواهد جيخ و فرياد بزند!
ترانه ميخواند وقتي ميخواهد گريه كند!
گريه ميكند وقتي كه خوشحال است!
و ميخندد وقتي كه ميترسد!
عشقش بدون شرط است!

--
مانی
Iran Web Hostارسال یک نظر