۱۳۹۱ تیر ۲۴, شنبه

همه چیز را به مردها بسپارید...

 همه چیز را به مردها بسپارید...

مــــردها همه چیز را درست میکنند !! ...

!من درستش میکنم
http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/02.jpg

کمربند ایمنی خراب شده؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/03.jpg

تلویزیون از میزش بزرگتره؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/04.jpg

اوه  در بازکن نداریم؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/05.jpg

اتاقت کم نوره؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/06.jpg

دوشاخه برقیت استاندارد نیست؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/07.jpg

پخش ماشین رو بردن؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/08.jpg

قفسه کتابها زیر فشار داره میشکنه؟

!من درستش میکنم

(ترجمه: این کتابها فقط برای منظور حفظ سازه اینجا قرار دارند و فروشی نیستند)
http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/09.jpgیخدون نداریم؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/10.jpg

نور نمیذاره صفحه خودپرداز رو ببینی؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/11.jpg

ماشین خارجی خریدی؟ عادت داری فرمونت سمت راست باشه؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/12.jpg

ماهواره توی بارون از کار میافته؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/13.jpg

قهوه جوش نداری؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/14.jpg

توی این بارون موتور برف پاک کن خراب شد؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/15.jpg

قفسه داره میافته؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/16.jpg

چرخها رو دزد برد!؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/17.jpg

اگه میز بشکنه چی؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/18.jpg

اگزوز شکسته و میخوره کف خیابون؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/19.jpg

هر سیمی رو جدا میکنی از پشت میز می افته رو زمین؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/20.jpg

آخی  شهرتون اسکیت برد نداره

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/21.jpg

 
ارسال یک نظر