۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

Fwd: Fw: Jokes

رشتیه میره خونه میبینه يكي خوابیده روی زنش!
بهش میگه: پاشو پاشو ادای منو درنیار!

به ترکه میگن: با سویس جمله بساز؟
میگه: نميسازم! شما داريد از ترك بودن من سوءاستفاده ميكنيد!!!

 به قزوینیه میگن: یه جمله بگو که کوتاه خلاصه و احساسی باشه؟
اشک تو چشاش جمع میشه و میگه: برگرد

 به ترکه میگن اینجا چیکار میکنی؟
میگه: پس کجا چیکار کنم؟

 رشتيه از جلسه‌ي كنكور مياد بيرون ميگن: كدوم سوال سخت بود؟
ميگه: نام پدر!

ميدوني لرها چه جوري گوسفنداشونو ميشمرن؟
 پاهاشونو ميشمرن تقسيم بر چهار ميكنن!

از تركه ميپرسن: زنتو چقدر مهر كردي؟
ميگه: والا مهر که نامزد بودیم، ولي آبان و آذر زياد كردم!

به ترکه میگن: چرا ماشینتو از پلاک شروع میکنی به شستن؟
میگه:والا یه بار از سقف شروع کردم به شستن رسیدم به پلاک دیدم ماشین خودم
نیست!

غضنفر میره لبه دریا یه زنه برهنه از آب میاد بیرون میگه: جلل خالق! همه چی‌
دیده بودیم جز جینده ماهی!

 بچه کنار دریا به مامانش میگه: مامان مامان اون چیه تو شرت اون آقا؟
مامانه خجالت میکشه میگه: اونا پولاشه برای اینکه خیس نشه گذاشته اونجا.
بچه میگه: چه باحال؛ وقتی به تو نگاه میکنه پولاش زیاد میشه!

 یکی به تركه میگه: شنیدم تو ظرف شستن به زنت کمک می کنی زن ذلیل!؟
میگه: خب مگه چیه . اونم تو رخت شستن به من کمک می کنه!
ارسال یک نظر