۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

خــدا به فرشتــه ها شعــور داد بدون شهــوت ...
به حــیوان ها شهــوت داد بدون شعــور ...
و به انسان هــر دو را ...
انسانــی که شعــورش بر شهــوتش غــلبه کنــد از فرشــته ها بالاتر است
و انسانــی که شهــوتش بر شعــورش غــلبه کند از حیــوان پـســـت تر !!!
ارسال یک نظر