۱۳۹۱ مهر ۲۶, چهارشنبه

ماجراي وحشتناك آلت +18

يك اتفاق وحشتناك!
ديروز داشتم بازي ميكردم كه يه دفعه ديدم آلتم از جا كنده شد...!
خيلي ترسيده بودم ؛ دست و پام رو گم كرده بودم ؛ واقعا دردناك بود...
آخه بدون آلت چيكار ميتونستم بكنم؟؟!
هركاري از دستم بر ميومد انجام دادم كه يه طوري بچسبونمش سرجاش؛ ولي نشد!!
گيج شده بودم ؛ همينطور كه داشتم بهش ور ميرفتم ؛ يهو با ديدن چيزي شگفت زده شدم!
يه آلت ديگه!!
ديدم يه آلت ديگه دارم!!
خيلي خوشحال شدم و خدا رو شكر كردم كه معمولا روي كيبورد دوتا آلت نصب ميكنن!!!!
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اگر ذهنت به چيزي غير از اين فكر ميكرد ؛
فكر شما منحرف است!!!!!!!!!
ارسال یک نظر